Regulamin konkursu „Pyszna zimowa herbata”

I. Definicje

Organizatorem Konkursu „Pyszna zimowa herbata” jest właściciel bloga SposobyNaZycie.pl z siedzibą w Krotoszynie, 63-700, os. Korczaka 4/49, zwana dalej „Organizatorem”.

Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, podzieli się ulubionym przepisem na pyszną zimową herbatę oraz poda swój nick i adres e-mail bądź opublikuje zdjęcie ulubionego kubka do herbaty z hasztagami w social mediach.

Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, jest 15 Uczestników, których odpowiedzi zostaną wybrane przez jury konkursu.

Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to upominki w postaci herbat ufundowanych przez sponsorów konkursu.

II. Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 2.12.2018 o godz. 12:00 i kończy się 28.12.2018 o godz. 23:59.
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w czasie trwania konkursu podzielić się swoim przepisem na ulubioną, pyszną herbatę w komentarzu pod postem konkursowym oraz/lub opublikować zdjęcie ulubionej filiżanki do herbaty w mediach społecznościowych z odpowiednimi hasztagami.

Jury spośród zgłoszeń wybierze 15 najbardziej oryginalnych odpowiedzi.

Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.

Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 10 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na blogu sposobynazycie.pl.

W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Nagrody w konkursie otrzyma 15 uczestników.

Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w ciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

III. Odpowiedzialność organizatora, reklamacje

Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.

Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Organizatora konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@sposobynazycie.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki również zdjęcia.

O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. Ochrona danych osobowych.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe

Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.