Regulamin

Regulamin serwisu internetowego SposobyNaZycie.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.sposobynazycie.pl w wersji desktop oraz w wersji mobilnej, zwanego dalej „Serwisem”.

Administratorem serwisu jest Renama Renata Zielezińska siedzibą w Krotoszynie, adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Bordowa 3, wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 302239440, NIP 6080019021,

zwanej dalej „Wydawca”

1. Prawa do Serwisu, jak również do poszczególnych jego elementów, w szczególności:

Elementów graficznych, zdjęć, artykułów, raportów z badań lub video przysługują Wydawcy. Jakiekolwiek materiały, udostępnione w Serwisie nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, bez zgody i autoryzacji Wydawcy. Adres kontaktu: kontakt@sposobynazycie.pl

Serwis służy do:

a) publikacji treści edukacyjnych i PR związanych z tematyką biznesu i rozwoju osobistego

b) wymiany informacji, wyrażania własnych opinii i poglądów

c) budowania społeczności wokół tematyki biznesu

2. Korzystanie z serwisu nie wymaga logowania.

3. Korzystanie z Serwisu i udostępnionych za jego pośrednictwem usług i funkcjonalności jest bezpłatne.

4. Serwis działa, wykorzystując pliki cookies. Zasady ich wykorzystywania podane są w polityce prywatności dostępnej na stronie www pod adresem https://www.sposobynazycie.pl/polityka prywatnosci/

5. Użytkownik serwisu ponosi własne koszty połączenia obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

6. Do korzystania z serwisu potrzebne są:

a) połączenie z Internetem,

b) uaktualniona przeglądarka internetowa

7. Jakość korzystania z serwisu jest też uzależniona od właściwości i prędkości łącza internetowego oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, na które Wydawca nie ma wpływu.

8. Podczas korzystania z serwisu internetowego zabronione jest:

a) umieszczanie w serwisie aplikacji, botów, plików, systemów lub innych elementów, które mogłyby zakłócić i naruszyć korzystanie i funkcjonowanie serwisu.

b) wykorzystywanie serwisu do umieszczania i publikacji poprzez komentowanie i o przedstawianie oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c) korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, niniejszym Regulaminem oraz w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym poprzez działania naruszające dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste tych osób.

 

§ 2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej „usługi”) zawierane są przez Użytkownika z serwisem, którego administratorem jest Wydawca na zasadach i warunkach przewidzianych w Regulaminie.

2. Korzystanie z usług nie wymaga logowania ani rejestracji, chyba że postanowienia dotyczące korzystania z konkretnej usługi przewidują taki obowiązek.

3. Obowiązek, o którym mowa w punkcie nr.2 § 2 reguluje odrębny regulamin.

4. Umowę dotyczącą korzystania z usługi uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi.

5. Umowa dotycząca korzystania z usługi zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez użytkownika lub Wydawcę na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 6. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy dotyczącej korzystania z usług w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym rozwiązanie umowy dotyczącej korzystania z Usług przez Użytkownika może nastąpić w szczególności poprzez zaprzestanie korzystania z serwisu lub usługi, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących usługi kontakt email z Użytkownikiem.

 

§ 3 Uprawnienia Konsumenta

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej korzystania z usługi przysługuje Użytkownikowi, będącemu osobą fizyczną, który zawarł ją jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Użytkownik, o którym mowa ust. 1 powyżej, może odstąpić od Umowy o korzystanie z Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia.

3. Odstąpienie od Umowy o korzystanie z Usługi przez Użytkownika może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail kontakt@sposobynazycie.pl

4. W celu wykonanie prawa do odstąpienia Użytkownik może wykorzystać formularz odstąpienia do Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.

2. Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu.

3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Taka działalność może być przedmiotem odrębnych umów lub ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

4. W ramach Serwisu mogą być prezentowane materiały reklamowe i/lub oferty handlowe innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługodawca Serwisu nie jest sprzedawcą, usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie ani też stroną transakcji dokonywanej przez
użytkowników w ramach prezentowanej w Serwisie oferty podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

5. Usługodawca Serwisu dokłada wszelkich starań w zakresie prezentacji ofert podmiotów
współpracujących z Usługodawcą w Serwisie.

6. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i inne materiały opublikowane w Serwisie.

7. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i inne materiały opublikowane w Serwisie.

8. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych w Serwisie. Użytkownik potwierdza, że materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych, a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem. W szczególności użytkownik oświadcza, że osoby, których wizerunek uwidoczniono w materiałach umieszczonych w Serwisie, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, oraz w Serwisie.

9. Użytkownicy, publikując Teksty i Komentarze mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z wyjątkiem treści opisanych w pkt. 10.

10. Użytkownikom nie wolno zamieszczać w Serwisie treści i materiałów, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, propagują przemoc, nienawiść rasową, narodową lub religijną, lub są w inny sposób naganne, są reklamą, spamem lub niezamówioną informacją handlową.

11. Użytkownik udziela zgody na wykorzystanie przez Administratora swoich Tekstów do celów komercyjnych, w szczególności poprzez umieszczenie w nich reklam przez Administratora.

12. Użytkownik udziela Administratorowi w zamian za Usługę świadczona w ramach Serwisu przez Administratora, bezpłatnej licencji na wykorzystanie treści i innych materiałów publikowanych przez niego w Serwisie w postaci Tekstów oraz Komentarzy jego autorstwa, do celów promocji i reklamy Serwisu oraz rozpowszechniania w innych mediach będących własnością Administratora.

 

§ 5 Administrator

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały nadesłane przez w przez użytkowników Serwisu.

2. Administrator ma prawo usunięcia z Serwisu lub odmowy publikacji treści, lub innych materiałów, niezgodnych z niniejszym regulaminem.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.

4. Administrator ma prawo do zmian w Serwisie, jego okresowego wyłączenia bez powiadomienia, usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu, oraz całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników na stronach Serwisu.

5. Administrator ma prawo usunąć wszelkie treści i materiałów wprowadzonych przez użytkownika w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

6. Dane, teksty, zdjęcia, animacje i informacje opublikowane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność i dokładność udostępnianych w Serwisie informacji. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi użytkownik.

 

§ 6 Prawa autorskie

1. Serwis www.sposobynazycie.pl i każdy z jego elementów w tym elementy graficzne i logo podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

2. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, współpracujących z Serwisem.

3. Administrator ma prawo dokonywania zmian redakcyjnych w Tekstach nadesłanych przez użytkowników, w tym dokonywania skrótów, redakcji stylistycznej i modyfikacji tekstów i materiałów w dowolny sposób na potrzeby publikacji w Serwisie. Zmiany i skróty dokonywane przez Administratora nie wymagają akceptacji autora. Dotyczy to szczególnie tekstów PR-owych, reklamowych i promocyjnych nadesłanych do Redakcji i pracowników oraz współpracowników Redakcji bez pisemnego zamówienia Redakcji.

4. Zabronione jest, w szczególności w celach komercyjnych:

– kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części

– pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie

5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może godzić w interesy Administratora oraz osób i podmiotów, których utwory lub bazy danych – są udostępniane na stronach Serwisu na podstawie współpracy z Administratorem.

6. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników (linków) do udostępnianych na stronach Serwisu materiałów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi z wyjątkiem miejsc w Serwisie do tego przewidzianych i wyraźnie oznaczonych, zawierających prawem chronione dobra osób trzecich.

7. Inne formy korzystania z utworów, treści, zdjęć, materiałów graficznych, video, aplikacji udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora na piśmie jest zabronione.

 

§ 7 Materiały zamówione

1. Wszelkie treści nadesłane do Serwisu z inicjatywy użytkownika są traktowane jako materiały niezamówione oraz są traktowane na zasadzie współautorstwa redakcji Serwisu i użytkownika.

2. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych w Serwisie, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji.

3. Niezamówione materiały nadesłane inaczej niż pocztą elektroniczną, są na prośbę autora, zwracane na jego koszt. Administrator może dowolnie decydować o publikacji materiałów niezamówionych.

4. Administrator ma prawo dokonywania zmian redakcyjnych w Tekstach nadesłanych przez użytkowników, w tym dokonywania skrótów, redakcji stylistycznej i modyfikacji tekstów i materiałów w dowolny sposób na potrzeby publikacji w Serwisie. Zmiany i skróty dokonywane przez Administratora nie wymagają akceptacji autora. Dotyczy to szczególnie tekstów PRowych, reklamowych i promocyjnych nadesłanych do Redakcji i pracowników oraz współpracowników Redakcji bez pisemnego zamówienia Redakcji.

 

§ 8 Kontakt mail z użytkownikiem (Newsletter)

1. Wydawca umożliwia Użytkownikowi w ramach serwisu korzystanie z bezpłatnej usługi, polegającej na cyklicznym przesyłaniu wiadomości email za pośrednictwem poczty elektronicznej. Celem wiadomości email jest informowanie o planowanych projektach, wydarzeniach oraz możliwościach promocji biznesu. (dalej „usługa email”).

2. W celu skorzystania z usługi email Użytkownik proszony jest o podanie w formularzu kontaktowym zapisu do newslettera, poprzez uzupełnienie odpowiednich pól, swojego imienia oraz adresu e-mail, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia usługi email oraz o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Serwisu i wyrażenie zgody na kontakt poprzez email. Po wykonaniu powyższych czynności i kliknięciu przycisku „Zapisz na newsletter” Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą.

3. Wypełnienie formularza i rejestracja w ramach zapisu na newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Użytkownik może zrezygnować z usługi mail w każdym czasie. Rezygnacja następuje poprzez kliknięcie aktywnego linka umieszczanego w każdym mailu wysłanym w ramach usługi mail.

5. Podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do świadczenia Usługi mail. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest niezbędne, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalenia profilu Użytkownika i pozwalają na kontakt i dostosowanie działań do potrzeb Użytkownika.

6. Korzystanie z Usługi mail jest możliwe przy posiadaniu aktywnego konto e-mail i dostępu do łącza Internetowego.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

2. Polityka prywatności dostępna jest pod linkiem: https://www.sposobynazycie.pl/polityka prywatnosci/

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2023 r. O jego zmianie Wydawca informuje poprzez umieszczenie w Serwisie nowej treści Regulaminu.

4. Wydawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn niezależnych od Wydawcy.

5. Wydawca jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w całości lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności. 6. Wszelkie spory pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.